Vedtægter mm


Seneste generalforsamling foretaget 10.05.23 (se referat længere nede )


OBS! generalforsamling for 2024 er den 22. maj

 

Vedtægter Kunstner-Kælderen

Bestyrelsen

Formand: Ulla Bjerring

Kasserer: Viggo Neble Jensen

Sekretær: Kirsten Marie Rosenberg

Best.medlemmer: Illa Jepsen, Tanya Jensen,

Suppleanter:Kirsten Jensen, Pernille Kjær

Revisor: Jens Pallesen

Revisor suppleant:Eva Rasmussen

Referat fra generalforsamlingen den 10.05.23


Referat Kunstner Kælderens generalforsamling 10.5.2023
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Kirsten Marie Rosenberg, Kirsten Jensen, Illa Jepsen
Vælges for 2 år ad gangen.
Anne Juulager og Pernille Kjær på valg som suppleanter
Vælges for et år ad gangen.
10. Valg af revisor og suppleant
Randi Thelin, revisor og Eva Rasmussen, suppleant
11.Eventuelt
12 medlemmer til stede
• Ad 1 Dirigent: Jens Pallesen
• Ad 2 Referent: Kirsten Marie Rosenberg
• Ad 3 Stemmetæller: ikke nødvendigt
• Ad 4 Beretning:
Udfordringer i forbindelse med renovering. Lokaler skulle tømmes og efter
aftale med kommunen, klarede flyttemændene det. Vi har sagt nej tak til
færdiggørelse af lofter (spartle og male) da det krævede at lokaler skulle
tømmes igen.
Viggo har ordnet belysning til malerier ved udstilling i kulturhuset.
Lærkeskolen: Vask er etableret på grafik værkstedet, men Bo har ønsker om
en større vask m.m. så det undersøges. Der er flere der ønsker at starte på
grafik værkstedet og Bo vil bl.a. undervise for Ung i Egedal. Vi håber at
værkstedet kan komme i gang til efteråret.
Udstilling efter Corona: Har været stor succes både i Langes Magasin og
Kulturhuset. Vi får stor ros af besøgende på udstillingerne. Hvis vores
kunstner der udstiller ønsker at lave arbejdende værksted er det muligt, man
skal bare melde sig, så vil der blive lavet plads på udstillingen.
Hvis der er mange der melder sig til udstillingerne vil pladsen blive fordelt
derefter.
Illa gør opmærksom på, at det er temmelig dyrt at udstille som privat person i
Kulturhuset.
De små malerier, som hang som frise i den store sal i Kulturhuset, har vi fået
foræret, da kommunen ikke ønsker at hænge dem op igen, problemet er, at
hver gang musikskolen har event, skulle de ( ca. 300 billeder) pilles ned, pga
deres udstyr. Nogle er allerede brugt som gevinster i forbindelse med
lotteriet til Ukraine.
Kommende udstillinger: Ses på vores hjemmeside www. Kunstnerkaelderen.dk
Keramikafdelingen skal have ny ovn. Jens søger tilskud gennem Nordea
fonden.
• Ad 5 Godkendelse af regnskab: Godkendt
• Ad 6 Indkomne forslag: ingen forslag
• Ad 7 Fastsættelse af kontingent: Uændret
• Ad 8 Godkendelse af budget: Godkendt
• Ad 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer : Kirsten Marie, Illa modtager genvalg.(
Kirsten jensen vil gerne overlade pladsen til Tanya Jensen) Tanya Jensen
vælges. Suppleanter: Kirsten Jensen, Pernille Kjær
• Ad 10 Valg af revisor og suppleant: Jens Pallesen revisor, Eva Rasmussen som
suppleant.
• Ad 11 Eventuelt: Tove spørger hvordan det ser ud med venteliste i foreningen,
Jens vil lade to mere starte i keramikafdelingen, som har været på vente liste.
Der afholdes møde i keramikafdelingen d. 24.5.23.
Randi Thelin sov stille ind d. 25.4.23. efter lang tids sygdom, Ulla deltog i
bisættelsen på foreningens vegne. Ulla havde lavet en båre buket med roser
og et personligt kort til Randi.
Secilie ( bekendt til Tove) har været på vente liste, kan begynde i
glasafdelingen.
Viggo og Jens modtager en flaske vin fra bestyrelsen som tak for deres store
arbejde.
Referent: Kirsten Marie Rosenberg , godkendt Jens PallesenReferat fra generalforsamlingen den 18.05.22

Generalforsamling d. 18.5.22
Tilstede 8
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Ulla Bjerring, formand, Viggo Neble Jensen, kasserer.
Vælges for 2 år ad gangen.
Anne Juulager og Pernille Kjær på valg som suppleanter
Vælges for et år ad gangen.
10. Valg af revisor og suppleant
Randi Thelin, revisor og Eva Rasmussen suppleant
11.Eventuelt
Referat:
1. Kirsten Jensen valgt som dirigent.
2. Kirsten Marie valgt som referent.
3. Kirsten Jensen valgt som stemmetæller.
4. Ullas beretning:
Et år med mange udfordringer, Corona, nedlukning pga renovering af
kulturhuset, der stadig er under renovering - måske kommer der en
nedlukning igen i løbet af sommeren- dørene skal bl.a. også udskiftes, bedre
lys i glas og maler afd. samt udsugning i ovnrummene, som ikke fungerer
optimalt.
Lærkeskolen
Grafik afdelingen har ikke fået etableret sin vask endnu, så derfor er
aktiviteterne ikke startet, men den gode nyhed er at Ulla fik en meddelelse
dagen efter generalforsamlingen at nu bliver der igangsat etablering af vask,
lige så snart håndværkerne har tid.
Udstillinger
Udstillingerne i Kulturhuset sept, og dec. og i Langes magasin nov. er gået
rigtig godt, ikke så mange besøgende, men tilfreds med omsætningerne.
Udstillingen i kulturhuset i marts 22, blev den største omsætning vi har haft
nogensinde det var der vi havde et lotteri, hvor alle pengene gik til Ukraine,
via DRK vi fik ca.5.200,- , vi fik solgt kunstværker for ca. 23.000,- .bl.a. malerier
og bronze skulpturer, måske fordi vi havde fået grønt lys for at etablere led lys
over billeder, som gav billederne et helt andet udtryk – det var Viggo der satte
led lysene op, fantastisk arbejde, tusind tak Viggo, det er imponerende.
Borgertorvet, Egedal Rådhus
Vi har efter henvendelse fra rådhuset, også haft udstilling på Borgertorvet,
som ligger midt i bygningen, hvor mange borgerne kommer, på den udstilling
vi havde i 2021 måtte man ikke sætte priser på værkerne, - intet salg - det er
ændret, så det kan være med udstillingen fra 23.5.-24.6. at vi får lidt
omsætning.
Det er kun foreninger, der kan promovere sine kunstnere på Borgertorvet -
ikke selvstændige kunstnere- der kan udstille her.
Der er en kunstforening på rådhuset, som etablerer kunstudstillinger på 1.sal,
her er det de enkelte kunstnere der kan udstille, efter aftale med
kunstforeningen.
Fremtidens Udstillinger
Vi har brug for flere der kan være ansvarlige for vores udstillinger, som det er
nu, er det kun Illa Jepsen og Ulla Bjerring som har ansvaret for henholdsvis
Stenløse Kulturhus, Langes Magasin og Borger torvet, booke lokaler, fordele
opgaver, designe plakater etc. Så henvend jer til Ulla hvis I vil tage imod
tilbuddet, jeg vil gerne hjælpe med konceptet.
Nye medlemmer
Vi har lidt udfordringer med nye medlemmer til glas, keramik og maler afd.
problemet er bl.a. hylde pladser, måske kan vi på et tidspunkt få et lokale
mere.
5. Regnskabet forelagt og godkendt.
6. Ingen indkomne forslag
7. Uændret kontingent på kr. 750,-vedtaget
8. Budget forelagt og godkendt.
9. Ulla Bjerring og Viggo Neble Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Anne
Juulager og Pernille blev genvalgt som suppleanter
10.Jens valgt som revisor - Sten som suppleant
11.Udsigten på værkstederne i Kulturhuset bliver nydt i forhold til den gamle
kælder.
Jens opfordrer til, at vi er opmærksom på at ler afdelingen bliver holdt ren for
støv. Fx at materialer på egen hylde ligger i kasser med låg. (pga det kan
skade åndedrættet)
d.18. maj 2022
__________________________
Referent:
________________________ _________________________
Formand Kasserer
________________________ _________________________
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
________________________
Bestyrelsesmedle


Referat fra generalforsamlingen den 26.05.21

Referat af Kunstnerkælderens generalforsamling
Dagsorden

1. Valg af dirigent :Jens Pallesen
2. Valg af referent : kirsten Marie Rosenberg
3. Valg af stemmetæller ( venter til valget, måske ikke nødvendigt)
4. Bestyrelsens beretning: Ulla Bjerring
Der foreslås at der laves en event ved vores første udstilling, med foto af Kunstner
kælderens historie m.m.
Længerevarende event: udsmykning af nedgang til grafikafdeling, evt. i samarbejde
med lærer, elever fra Lærkeskolen.
Grafikafdeling: Jens fortæller at han er ved at være færdig med at indrette keramik
afd.
Bo har renoveret maskiner i forbindelse med flytning. Der mangler at få indlagt vand
og monteres vask, som er meget dyrt. Ulla blev opfordret af kommunen (Nathalie ) til
at søge Erhversudvalget pulje til vask, da de afsatte midler til vores flytning var
opbrugt. Det afgøres først i juni.
Bo vil gerne lave små kurser: skitse, akvarel m.m. og introkurser til nye medlemmer.
Illa fortæller at de penge der er afsat til kulturhuset ikke kan dække alle udgifter, så
man skal prioritere hvad der er vigtigst at få istandsat, især belysningen I udstillings
lokalet.
Udstilling i august er aflyst, har Illa fået besked om i dag. Med forbehold har vi den i
september. (1.-8.)
Der foreslås at der laves en tlf. liste for hver afdeling, Dorthe/ Jens laver en der sættes
op I keramik afd., Ulla laver en for glas afd. Bo laver en for grafik.
Ulla afslutter med at rose Tove for hendes store indsats I både bestyrelsen/ foreningen
og bestyrelsen udnævner hende til æresmedlem.
Beretning godkendt
5. Godkendelse af regnskab
Viggo Neble Jensen,gennemgår.
Godkendt
6.Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer (kommunen har dikteret en tilføjelse til vores vedtægter vedlagt)
Bynavnet skal ændres til Stenløse, ellers alt ok.
Godkendt
Forslag til retnings linier for foreningen
Foreningens retningslinjer er at skabe og fremme et kreativt og kunstnerisk værested
samt at stille værkstedsfaciliteter til rådighed for aktive medlemmer. Dette
forudsætter dog et vist kendskab til arbejdet med kunstarten. Ovnene, trykpresser o.l.
må kun benyttes af kompetente medlemmer. Enhver form for storproduktion er ikke
tilladt.
Godkendt
7.Fastsættelse af kontingent
Der er usikkerhed om hvornår der skal betales kontingent. (14 dage efter
generalforsamling)
Godkendt uændret kontingent
8. Godkendelse af budget:
Godkendt
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Kirsten jensen, Tove Aabjerg Søndergaard, Kirsten Marie
Rosenberg
Vælges for 2 år ad gangen. Tove ønsker ikke at blive genvalgt.
Kirsten Jensen og Kirsten Marie genvælges. Illa Jepsen vælges som nyt
bestyrelses medlem.
Anne Juulager og Illa Jepsen på valg som suppleanter vælges for et år ad gangen.
Anne genvælges og Pernille Kjær vælges som ny suppleant.
10. Valg af revisor og suppleant
Randi Thelin og Eva Rasmussen på valg:
Begge genvalgt
11.Eventuelt:
Illa fortæller at vi har forsøgt at lukke den nuværende FB side, - som er en intern side
- problemet er, at vi ikke har koden, så hun spørger om der er nogen der har
evner/tid/lyst til at kontakte FB og få lukket den interne side og oprette en ny
offentlig side. Camilla Bergqvist Andersen tilbyder at hjælpe. Hun foreslår også
instagram, som vi synes er en god ide.
Camilla tilbyder at komme forbi de arbejdende værksteder og fotografere til
Facebook og hjemmeside.
Vi opfordres af Illa til at give info om egen hjemmeside ( hvis man har en) både tekst
og fotos, så lægger Illa et link på vores hjemmeside.
Jens, Bo og Camilla er interesseret I at samarbejde med Ung i Egedal som meget
gerne vil etablere kurser for de unge. Der er 3 der har tilbudt at undervise: Bo, Jens
og Camilla., Ulla aftaler møde med den nye koordinator for Kulturhuset, Anders
Greis
Referent : Kirsten Marie Rosenberg

Vedtægter Kunstner-Kælderen

 

§ 1 Navn og hjemsted:

Stk. 1. Navn: Kunstner-Kælderen

Stk. 2 Kunstner-Kælderen er en selvstændig forening, med hjemsted i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2  i Ølstykke i Egedal Kommune


§ 2 Formål:

Foreningens formål er at skabe og fremme et kreativt og kunstnerisk værested og miljø og stille værkstedsfaciliteter til rådighed for medlemmerne. De enkelte kunstarter skal godkendes af bestyrelsen.


§ 3 Medlemskreds:

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foren ingens indmeldelsesblanket ved henvendelse til formanden og derefter kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr og kontingent, der er bundet for et år.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk. 4. Betaling for materiale/arbejde på værkstedet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmer, der gennem foreningsarbejdet har gjort sig særlig bemærket eller har gjort en særlig indsats for foren ingens beståen, skal kunne indstilles som æresmedlemmer. Æresmedlemmer er medlemmer af Kunstner-Kælderen på livstid, og er kontingentfri. Æresmedlemmer kan ikke deltage i bestyrelsesarbejdet; men kan godt bistå med erfaringer. Desuden har de stemmeret på generalforsamlingen.


§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, med angivelse af dagsorden, ved e-mail til medlemmerne, på hjemmesiden og ved opslag i foreningens lokaler.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt forudsat at underskriveren og fuldmagtsmodtageren er betalende medlem eller æresmedlem.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetæller
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisor og suppleant
  10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages ved skriftlig afstemning


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det

overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger


§.6 Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for en to-årig periode, således at der det ene år vælges 3 medlemmer og det andet år 2 medlemmer og så fremdeles.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der virker i et år

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor hvervene som formand, viceformand, kasserer og sekretær fastlægges.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 7. Ethvert medlem der opholder sig i foreningens lokaler er ansvarlig for kun at benytte de lokaler vi har til rådighed. Når lokalet benyttes skriver hvert enkelt medlem sig ind i foreningens dagbog med dato og tidsrum. Medlemmerne er ansvarlige for oprydningen og rengøringen af lokalerne.


§ 7 Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31.marts, så regnskab og revision kan færdiggøres inden generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Hele bestyrelsen og webmaster er kontingentfri. Formand samt kasserer modtager udover kontingentfrihed ligeledes en kompensation på 300 kr. årligt som vederlag for brug af private telefoner, internetforbindelser og andet kontorarbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 

Stk. 6. Medlemskontingentet giver adgang til alle foreningens aktiviteter.

Som støttemedlem informeres man om foreningens aktiviteter. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Støttemedlemmer, som tidligere har haft fuldt medlemskab, skal ikke betale indmeldelse gebyr igen, hvis man ønsker at blive fuldgyldigt medlem igen.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Optagelse af lån større end kr. 10.000, kræver godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

Stk. 3. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9 Vedtægtsændringer:

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Forslag/ændringsforslag iht. til §4 stk. 5 skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.


§ 10 Opløsning:

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvortil den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler kulturelle formål i Ølstykke.


§ 11 Datering:

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24.11.2004 og senere ændret på de ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger i 2008, 2009, 2010, 2013, 03.05.17 og senest d. 18.05.2022.

 

Ølstykke d. 18.  maj 2022

 

Ulla Bjerring, formand