Vedtægter mm


OBS! generalforsamling for 2024 blev holdt den 22. maj

 

Vedtægter Kunstner-Kælderen

Bestyrelsen

Formand: Ulla Bjerring

Kasserer: Viggo Neble Jensen

Sekretær: Kirsten Marie Rosenberg

Best.medlemmer: Illa Jepsen, Tanya Jensen,

Suppleanter: Kirsten Jensen, Gita Grüning

Revisor: Jens Pallesen

Revisor suppleant: Britt Møller nielsen

Vedtægter Kunstner-Kælderen

 

§ 1 Navn og hjemsted:

Stk. 1. Navn: Kunstner-Kælderen

Stk. 2 Kunstner-Kælderen er en selvstændig forening, med hjemsted i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2  i Ølstykke i Egedal Kommune


§ 2 Formål:

Foreningens formål er at skabe og fremme et kreativt og kunstnerisk værested og miljø og stille værkstedsfaciliteter til rådighed for medlemmerne. De enkelte kunstarter skal godkendes af bestyrelsen.


§ 3 Medlemskreds:

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foren ingens indmeldelsesblanket ved henvendelse til formanden og derefter kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr og kontingent, der er bundet for et år.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk. 4. Betaling for materiale/arbejde på værkstedet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmer, der gennem foreningsarbejdet har gjort sig særlig bemærket eller har gjort en særlig indsats for foren ingens beståen, skal kunne indstilles som æresmedlemmer. Æresmedlemmer er medlemmer af Kunstner-Kælderen på livstid, og er kontingentfri. Æresmedlemmer kan ikke deltage i bestyrelsesarbejdet; men kan godt bistå med erfaringer. Desuden har de stemmeret på generalforsamlingen.


§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, med angivelse af dagsorden, ved e-mail til medlemmerne, på hjemmesiden og ved opslag i foreningens lokaler.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt forudsat at underskriveren og fuldmagtsmodtageren er betalende medlem eller æresmedlem.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetæller
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisor og suppleant
  10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages ved skriftlig afstemning


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det

overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger


§.6 Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for en to-årig periode, således at der det ene år vælges 3 medlemmer og det andet år 2 medlemmer og så fremdeles.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der virker i et år

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor hvervene som formand, viceformand, kasserer og sekretær fastlægges.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 7. Ethvert medlem der opholder sig i foreningens lokaler er ansvarlig for kun at benytte de lokaler vi har til rådighed. Når lokalet benyttes skriver hvert enkelt medlem sig ind i foreningens dagbog med dato og tidsrum. Medlemmerne er ansvarlige for oprydningen og rengøringen af lokalerne.


§ 7 Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31.marts, så regnskab og revision kan færdiggøres inden generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Hele bestyrelsen og webmaster er kontingentfri. Formand samt kasserer modtager udover kontingentfrihed ligeledes en kompensation på 300 kr. årligt som vederlag for brug af private telefoner, internetforbindelser og andet kontorarbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 

Stk. 6. Medlemskontingentet giver adgang til alle foreningens aktiviteter.

Som støttemedlem informeres man om foreningens aktiviteter. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Støttemedlemmer, som tidligere har haft fuldt medlemskab, skal ikke betale indmeldelse gebyr igen, hvis man ønsker at blive fuldgyldigt medlem igen.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Optagelse af lån større end kr. 10.000, kræver godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

Stk. 3. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9 Vedtægtsændringer:

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Forslag/ændringsforslag iht. til §4 stk. 5 skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.


§ 10 Opløsning:

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvortil den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler kulturelle formål i Ølstykke.


§ 11 Datering:

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24.11.2004 og senere ændret på de ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger i 2008, 2009, 2010, 2013, 03.05.17 og senest d. 18.05.2022.

 

Ølstykke d. 18.  maj 2022

 

Ulla Bjerring, formand


Referat af Generalforsamling d. 22.05.24


1. Valg af dirigent - Jens Pallesen


2. Valg af referent - Tanya Jensen


3. Valg af stemmetæller, afventer hvis vi får brug for det.


4. Bestyrelsen beretning, ved Formand Ulla Bjerring


 A. Foreningens faste udstillinger i Langes magasin, Stenløse kulturhus, viser at vi på de 3 udstillinger vi havde på hvert sted i 2023 gav en omsætning på kr. 28.235,- i Stenløse kulturhus, 160 besøgende og kr, 28.560,- i Langes Magasin, 119 besøgende. Vi prøver igen at udstille i Ledøje-smørum kulturhus, mange år siden vi sidst udstillede der,- men dengang promoverede vi ikke på FB sider,- så der kom faktisk ingen besøgende, så nu prøver vi igen til okt. Gå ind på vores hjemmeside der kan I se datoer for de kommende udstillinger.


 B. Vi har købt nye stole til keramikværkstedet.


 C. Vi har fået kr. 30.000,- i tilskud fra Nordea Fonden, til keramikovn som er indkøbt.


 D. Grafikværkstedet er kommet op at køre på Lærkeskolen og der er åbent for nye medlemmer, kræver lige et intro kursus, som Bo Rødding -ansvarlig for Grafik værkstedet sørger for-.


 E. Foreningen har 20 års jubilæum i 2025. Vi vil fejre det i forbindelse med udstilling i kulturhuset og invitere bl.a. borgmesteren.


5. Viggo Neble Jensen, kasserer fremlægger regnskabet som godkendes


6. Navnet Kunstner kælderen ændres til Kunstnerkælderen,- dette pga foreningen er oprettet i kommunen og i CVR registret under dette navn, og det gav udfordringer hvis vi ville ændre navnet- Adressen ændres/skrives korrekt i vedtægterne, Bestyrelsen foreslår at regnskabsåret ændres så det følger kalenderåret. Det vedtages, datoen for generalforsamlingen bliver i fremtiden i februar.


7. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2024, forbliver det sædvanlige beløb - pga de store udgifter vi har haft-, selvom medlemsåret kun er 9 måneder. Det vedtages.


8. Budget for 2024 godkendt, foreningens forsikringspolice lægges frit tilgængeligt på hjemmesiden.


9. Viggo Neble Jensen og Ulla Bjerring genvælges i bestyrelsen, Viggo som kasserer og Ulla som formand, Gita Grüning og Kirsten Jensen vælges som suppleanter


10. Jens Pallesen genvælges som revisor, Britt Møller Nielsen vælges som revisor suppleant. Referent :


Tanya Jensen, Dirigent Jens Pallesen 22.5.2024 (referatet er underskrevet)


Referat fra generalforsamlingen den 10.05.23


Referat Kunstner Kælderens generalforsamling 10.5.2023
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Kirsten Marie Rosenberg, Kirsten Jensen, Illa Jepsen
Vælges for 2 år ad gangen.
Anne Juulager og Pernille Kjær på valg som suppleanter
Vælges for et år ad gangen.
10. Valg af revisor og suppleant
Randi Thelin, revisor og Eva Rasmussen, suppleant
11.Eventuelt
12 medlemmer til stede
• Ad 1 Dirigent: Jens Pallesen
• Ad 2 Referent: Kirsten Marie Rosenberg
• Ad 3 Stemmetæller: ikke nødvendigt
• Ad 4 Beretning:
Udfordringer i forbindelse med renovering. Lokaler skulle tømmes og efter
aftale med kommunen, klarede flyttemændene det. Vi har sagt nej tak til
færdiggørelse af lofter (spartle og male) da det krævede at lokaler skulle
tømmes igen.
Viggo har ordnet belysning til malerier ved udstilling i kulturhuset.
Lærkeskolen: Vask er etableret på grafik værkstedet, men Bo har ønsker om
en større vask m.m. så det undersøges. Der er flere der ønsker at starte på
grafik værkstedet og Bo vil bl.a. undervise for Ung i Egedal. Vi håber at
værkstedet kan komme i gang til efteråret.
Udstilling efter Corona: Har været stor succes både i Langes Magasin og
Kulturhuset. Vi får stor ros af besøgende på udstillingerne. Hvis vores
kunstner der udstiller ønsker at lave arbejdende værksted er det muligt, man
skal bare melde sig, så vil der blive lavet plads på udstillingen.
Hvis der er mange der melder sig til udstillingerne vil pladsen blive fordelt
derefter.
Illa gør opmærksom på, at det er temmelig dyrt at udstille som privat person i
Kulturhuset.
De små malerier, som hang som frise i den store sal i Kulturhuset, har vi fået
foræret, da kommunen ikke ønsker at hænge dem op igen, problemet er, at
hver gang musikskolen har event, skulle de ( ca. 300 billeder) pilles ned, pga
deres udstyr. Nogle er allerede brugt som gevinster i forbindelse med
lotteriet til Ukraine.
Kommende udstillinger: Ses på vores hjemmeside www. Kunstnerkaelderen.dk
Keramikafdelingen skal have ny ovn. Jens søger tilskud gennem Nordea
fonden.
• Ad 5 Godkendelse af regnskab: Godkendt
• Ad 6 Indkomne forslag: ingen forslag
• Ad 7 Fastsættelse af kontingent: Uændret
• Ad 8 Godkendelse af budget: Godkendt
• Ad 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer : Kirsten Marie, Illa modtager genvalg.(
Kirsten jensen vil gerne overlade pladsen til Tanya Jensen) Tanya Jensen
vælges. Suppleanter: Kirsten Jensen, Pernille Kjær
• Ad 10 Valg af revisor og suppleant: Jens Pallesen revisor, Eva Rasmussen som
suppleant.
• Ad 11 Eventuelt: Tove spørger hvordan det ser ud med venteliste i foreningen,
Jens vil lade to mere starte i keramikafdelingen, som har været på vente liste.
Der afholdes møde i keramikafdelingen d. 24.5.23.
Randi Thelin sov stille ind d. 25.4.23. efter lang tids sygdom, Ulla deltog i
bisættelsen på foreningens vegne. Ulla havde lavet en båre buket med roser
og et personligt kort til Randi.
Secilie ( bekendt til Tove) har været på vente liste, kan begynde i
glasafdelingen.
Viggo og Jens modtager en flaske vin fra bestyrelsen som tak for deres store
arbejde.
Referent: Kirsten Marie Rosenberg , godkendt Jens PallesenReferat fra generalforsamlingen den 18.05.22

Generalforsamling d. 18.5.22
Tilstede 8
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Ulla Bjerring, formand, Viggo Neble Jensen, kasserer.
Vælges for 2 år ad gangen.
Anne Juulager og Pernille Kjær på valg som suppleanter
Vælges for et år ad gangen.
10. Valg af revisor og suppleant
Randi Thelin, revisor og Eva Rasmussen suppleant
11.Eventuelt
Referat:
1. Kirsten Jensen valgt som dirigent.
2. Kirsten Marie valgt som referent.
3. Kirsten Jensen valgt som stemmetæller.
4. Ullas beretning:
Et år med mange udfordringer, Corona, nedlukning pga renovering af
kulturhuset, der stadig er under renovering - måske kommer der en
nedlukning igen i løbet af sommeren- dørene skal bl.a. også udskiftes, bedre
lys i glas og maler afd. samt udsugning i ovnrummene, som ikke fungerer
optimalt.
Lærkeskolen
Grafik afdelingen har ikke fået etableret sin vask endnu, så derfor er
aktiviteterne ikke startet, men den gode nyhed er at Ulla fik en meddelelse
dagen efter generalforsamlingen at nu bliver der igangsat etablering af vask,
lige så snart håndværkerne har tid.
Udstillinger
Udstillingerne i Kulturhuset sept, og dec. og i Langes magasin nov. er gået
rigtig godt, ikke så mange besøgende, men tilfreds med omsætningerne.
Udstillingen i kulturhuset i marts 22, blev den største omsætning vi har haft
nogensinde det var der vi havde et lotteri, hvor alle pengene gik til Ukraine,
via DRK vi fik ca.5.200,- , vi fik solgt kunstværker for ca. 23.000,- .bl.a. malerier
og bronze skulpturer, måske fordi vi havde fået grønt lys for at etablere led lys
over billeder, som gav billederne et helt andet udtryk – det var Viggo der satte
led lysene op, fantastisk arbejde, tusind tak Viggo, det er imponerende.
Borgertorvet, Egedal Rådhus
Vi har efter henvendelse fra rådhuset, også haft udstilling på Borgertorvet,
som ligger midt i bygningen, hvor mange borgerne kommer, på den udstilling
vi havde i 2021 måtte man ikke sætte priser på værkerne, - intet salg - det er
ændret, så det kan være med udstillingen fra 23.5.-24.6. at vi får lidt
omsætning.
Det er kun foreninger, der kan promovere sine kunstnere på Borgertorvet -
ikke selvstændige kunstnere- der kan udstille her.
Der er en kunstforening på rådhuset, som etablerer kunstudstillinger på 1.sal,
her er det de enkelte kunstnere der kan udstille, efter aftale med
kunstforeningen.
Fremtidens Udstillinger
Vi har brug for flere der kan være ansvarlige for vores udstillinger, som det er
nu, er det kun Illa Jepsen og Ulla Bjerring som har ansvaret for henholdsvis
Stenløse Kulturhus, Langes Magasin og Borger torvet, booke lokaler, fordele
opgaver, designe plakater etc. Så henvend jer til Ulla hvis I vil tage imod
tilbuddet, jeg vil gerne hjælpe med konceptet.
Nye medlemmer
Vi har lidt udfordringer med nye medlemmer til glas, keramik og maler afd.
problemet er bl.a. hylde pladser, måske kan vi på et tidspunkt få et lokale
mere.
5. Regnskabet forelagt og godkendt.
6. Ingen indkomne forslag
7. Uændret kontingent på kr. 750,-vedtaget
8. Budget forelagt og godkendt.
9. Ulla Bjerring og Viggo Neble Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Anne
Juulager og Pernille blev genvalgt som suppleanter
10.Jens valgt som revisor - Sten som suppleant
11.Udsigten på værkstederne i Kulturhuset bliver nydt i forhold til den gamle
kælder.
Jens opfordrer til, at vi er opmærksom på at ler afdelingen bliver holdt ren for
støv. Fx at materialer på egen hylde ligger i kasser med låg. (pga det kan
skade åndedrættet)
d.18. maj 2022
__________________________
Referent:
________________________ _________________________
Formand Kasserer
________________________ _________________________
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
________________________
Bestyrelsesmedle


: Kirsten Marie Rosenberg