Vedtægter mm

Bestyrelsen

Formand: Ulla Bjerring

Kasserer: Viggo Neble Jensen

Sekretær: Kirsten Marie Rosenberg

Best.medlemmer: Tove Søndergaard, Kirsten Jensen,

Suppleanter: Line Jørgensen, og Anne Juulager

Revisor: Randi Thelin

Revisor suppleant: Illa jepsen

Seneste generalforsamling foretaget 3. maj 2018

 

Kunstner Kælderen er repræsenteret i Egedal Kulturelt Samråd EKS

Vedtægter Kunstner-Kælderen

§ 1 Navn og hjemsted:

Stk. 1. Navn: Kunstner-Kælderen

Stk. 2 Kunstner-Kælderen er en selvstændig forening, hvis hjemsted er Toftehøjskolen i Ølstykke i Egedal Kommune

§ 2 Formål:

Foreningens formål er at skabe og fremme et kreativt og kunstnerisk værested og miljø og stille værkstedsfaciliteter til rådighed for medlemmerne. De enkelte kunstarter skal godkendes af bestyrelsen.

§ 3 Medlemskreds:

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foren ingens indmeldelsesblanket ved henvendelse til formanden og derefter kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr og kontingent, der er bundet for et år.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk. 4. Betaling for materiale/arbejde på værkstedet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmer, der gennem foreningsarbejdet har gjort sig særlig bemærket eller har gjort ensærlig indsats for foren ingens beståen, skal kunne indstilles som æresmedlemmer. Æresmedlemmer er medlemmer af Kunstner-Kælderen på livstid, og er kontingentfri. Æresmedlemmer kan ikke deltage i bestyrelsesarbejdet; men kan godt bistå med erfaringer. Desuden har de stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, med angivelse af dagsorden, ved e-mail til medlemmerne, på hjemmesiden og ved opslag i foreningens lokaler.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt forudsat at underskriveren og fuldmagtsmodtageren er betalende medlem eller æresmedlem.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetæller

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og suppleant

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages ved skriftlig afstemning.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det

overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for en to-årig periode, således at der det ene år vælges 3 medlemmer og det andet år 2 medlemmer og så fremdeles.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der virker i et år

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor hvervene som formand, viceformand, kasserer og sekretær fastlægges.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 7. Ethvert medlem der opholder sig i foreningens lokaler er ansvarlig for kun at benytte de lokaler vi har til rådighed. Når lokalet benyttes skriver hvert enkelt medlem sig ind i foreningens dagbog med dato og tidsrum. Medlemmerne er ansvarlige for oprydningen og rengøringen af lokalerne.

§ 7 Økonomi, regnskab og revison:

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31.marts, så regnskab og revision kan færdiggøres inden generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Hele bestyrelsen og webmaster er kontingentfri. Formand samt kasserer modtager udover kontingentfrihed ligeledes en kompensation på 300 kr. årligt som vederlag for brug af private telefoner, internetforbindelser og andet kontorarbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

 

Stk. 6. Medlemskontingentet giver adgang til alle foreningens aktiviteter.

Som støttemedlem informeres man om foreningens aktiviteter. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Støttemedlemmer, som tidligere har haft fuldt medlemskab, skal ikke betale indmeldelse gebyr igen, hvis man ønsker at blive fuldgyldigt medlem igen.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer:

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Forslag/ændringsforslag iht. til §4 stk. 5 skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 10 Opløsning:

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvortil den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler kulturelle formål i Ølstykke.

§ 11 Datering:

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24.11.2004 og senere ændret på de ordinære/ekstrtaordinære generalforsamlinger i 2008, 2009, 2010, 2013 og senest 03.05.17